top of page

ALGEMENE VOORWAARDEN MEMBERSHIP ZACHTE BOUWERS

Even wat belangrijks.

DIT ZIJN ZE DAN: 

20200925-DSC_2077-bewerkt-2 klein.jpg
AV membership: Over mij

Artikel 1 – Duur gebruiksrecht

1.1 Het lidmaatschap op het Zachte bouwers membership gaat per maand en er is geen restitutie mogelijk.

1.2 De overeenkomst wordt stilzwijgend verlengd tot het moment van opzegging door lid, opzegging dient ten minste 7 kalenderdagen voor aanvang van de nieuwe periode plaats te vinden en kan uitsluitend via het account bij Stripe.

1.3 De overeenkomst kan niet tussentijds worden opgezegd, het gekozen aantal maanden voor de initiële overeenkomst is hierbij leidend.

1.4 Lid zal zich na beëindiging of ontbinding van de overeenkomst onthouden van ieder direct of indirect gebruik van de in lidmaatschap gegeven diensten en is gehouden om alle van Zachte bouwers verkregen informatie binnen twee werkdagen na de datum van beëindiging of ontbinding te verwijderen uit alle bij lid aanwezige (computer)apparatuur.

1.5 Zachte bouwers en lid zijn bevoegd de Overeenkomst met onmiddellijke ingang zonder nadere ingebrekestelling of rechterlijke tussenkomst schriftelijk of per e-mail te ontbinden en zonder daarbij gehouden te zijn tot enige vergoeding van kosten of schade in de volgende gevallen; (a) indien de andere partij haar faillissement aanvraagt of in staat van faillissement wordt verklaard; (b) lid (voorlopige) surseance van betaling aanvraagt of hem (voorlopige) surseance van betaling wordt verleend; (c) lid onder curatele of bewind is gesteld; (d) dan wel Zachte bouwers haar activiteiten staakt of liquideert; (e) lid handelingen verricht die in strijd zijn met de huisregels en/of op andere wijze de integriteit en veiligheid van het membership ondermijnt.

1.6 Ongeacht het overige bepaalde in deze overeenkomst zullen de volgende verplichtingen na het einde van deze overeenkomst doorlopen: (a) openstaande betalingen; (b) intellectuele eigendomsrechten; (c) aansprakelijkheid.


Artikel 2 – Rechten en plichten Zachte bouwers

2.1 Zachte bouwers spant zich in om de diensten continu ter beschikking te stellen, maar garandeert niet dat de diensten te allen tijde beschikbaar zijn.


Artikel 3 – Rechten en plichten Leden

3.1 Lid dient zich te onthouden van ongeoorloofd gebruik van de Diensten en zal zich opstellen en gedragen conform hetgeen door Zachte bouwers mag worden verwacht van een zorgvuldig gebruiker. In het bijzonder zal lid bij het gebruik van de Diensten: (a) geen gegevens plaatsen op het systeem die inbreuk maken op intellectuele eigendomsrechten van derden; (b) geen producten of diensten aanbieden die gestolen zijn, in strijd zijn met wettelijke bepalingen of anderszins inbreuk maken op rechten van derden; (c) geen gegevens verspreiden die in strijd zijn met wettelijke bepalingen, de openbare orde en de goede zeden; (d) niet opzettelijk virussen of andere programma’s verspreiden of laten verspreiden die schade toe kunnen brengen aan apparatuur, programmatuur of gegevens van derden; (e) zich geen toegang (trachten te) verschaffen tot computers of computersystemen waarvoor hij niet geautoriseerd is (‘hacken’); (f) geen op het Systeem geplaatste gegevens van andere gebruikers van de Diensten veranderen, wissen of onbruikbaar maken of gegevens aan die gegevens van derden toevoegen zonder toestemming van de desbetreffende derde; (g) niet op een zodanige wijze gebruikmaken van de Diensten dat daardoor de juiste werking daarvan wordt verhinderd, dan wel dat hierdoor schade of hinder aan andere gebruikers van de Diensten kan worden toegebracht; (h) zich onthouden van het op enigerlei wijze ter beschikking stellen van zijn wachtwoord of (een deel van) de Diensten aan derden. Lid zal zijn wachtwoord strikt persoonlijk en geheim houden; (i) alle aanwijzingen van Zachte bouwers die worden gegeven in verband met het gebruik van haar Diensten opvolgen.

3.2 Onverminderd haar overige rechten op grond van de wet of de Overeenkomst behoudt Zachte bouwers zich het recht voor haar verplichtingen jegens lid op te schorten of de Overeenkomst te ontbinden indien deze handelt, of redelijkerwijs wordt vermoed te handelen in strijd met artikel 3.1, zonder dat Zachte bouwers tot enige schadevergoeding is gehouden.

Artikel 4 – Betaling

4.1 De vergoeding wordt voorafgaande aan de periode automatisch afgeschreven.

4.2 Betaling van de vergoeding dient te geschieden uiterlijk binnen 14 dagen na factuurdatum wanneer geen gebruikt wordt gemaakt van een betaalmethode op basis van directe overboeking (iDeal, PayPal, Creditcard etc.)

4.3 Zachte bouwers heeft ten allen tijde het recht gehele of gedeeltelijke vooruitbetaling te vorderen en/of op andere wijze voor betaling zekerheid te verkrijgen.

4.4 Indien lid de verschuldigde bedragen niet binnen de overeengekomen termijn betaalt, zal lid, zonder dat enige ingebrekestelling nodig is, over het openstaande bedrag de wettelijke rente verschuldigd zijn. Indien lid na ingebrekestelling nalatig blijft de vordering te voldoen, kan de vordering uit handen worden gegeven, in welk geval lid naast het alsdan verschuldigde totale bedrag tevens gehouden zal zijn tot volledige vergoeding van buitengerechtelijke en gerechtelijke kosten, waaronder alle kosten berekend door externe deskundigen naast de in rechte vastgestelde kosten, verband houdende met de inning van deze vordering of van rechtsuitoefening anderszins, waarvan de hoogte wordt bepaald op minimaal 15% van het totale bedrag met een minimum van € 75,-.

4.5 Onverminderd haar overige rechten op grond van de wet of de Overeenkomst, is Zachte bouwers bij gebreke van tijdige betaling gerechtigd de Dienst op te schorten zonder jegens lid tot enige vergoeding van kosten of schade gehouden te zijn.

4.6 Zachte bouwers heeft te alle tijden het recht de toegang tot het membership te ontzeggen als de betaling van de factuur na meer dan 7 dagen na versturen/kennisgeving nog niet is ontvangen.

4.7 Lid dient indien hij voornemens is de automatische/eenmalige incasso bij de bank te storneren eerst in overleg te treden met Zachte bouwers.


Artikel 5 – Garantie, refunds & reclame

5.1 Zachte bouwers staat in voor de deugdelijkheid van de door haar geleverde dienst in overeenstemming met wat lid op grond van de overeenkomst redelijkerwijze mag verwachten. Mochten zich niettemin gebreken voordoen in de door lid geleverde dienst als gevolg van programmeer- en/of designfouten, dan zal zij deze gebreken (laten) herstellen dan wel een redelijke prijsreductie toepassen, een en ander ter keuze en uitsluitend ter beoordeling van Zachte bouwers.

5.2 Gebreken in de beveiliging van de door lid opgeslagen informatie op de systemen van Kiind, gebreken als gevolg van handelingen van lid zelf of van andere licentienemers of internetgebruikers, als gevolg van wijzigingen in inbelnummers, login procedures, account en/of e-mailadres of andere wijzigingen, vallen niet onder de garantie en zijn voor rekening en risico van lid.

5.3 Lid dient de geleverde dienst meteen na activering nauwkeurig te keuren, op straffe van verval van ieder recht op reclame en/of garantie.

5.4 Indien lid het niet eens is met een afschrijving van zijn rekening/creditcard kan lid contact met Zachte bouwers opnemen via de contactpagina op de website. Lid krijgt dan binnen 15 werkdagen een inhoudelijke reactie van Zachte bouwers. Indien het geschil van lid gegrond wordt bevonden, wordt het geïncasseerde bedrag zo spoedig mogelijk teruggeboekt naar de rekening waarvan het is afgeschreven.

5.5 Het is niet toegestaan het abonnement tussentijds op te zeggen en als gevolg daarvan reeds betaalde bedragen terug te vorderen. Na het einde van de abonnementsperiode is het mogelijk om het abonnement, zonder kosten, stop te zetten.


Artikel 6 – Intellectuele eigendomsrechten

6.1 Alle intellectuele en industriële eigendomsrechten met betrekking tot het platform en andere diensten, en met betrekking tot alles wat Zachte bouwers ontwikkelt, vervaardigt of verstrekt, daaronder begrepen software, kennisprogramma’s, teksten, designs, video’s en afbeeldingen, komen toe aan Zachte bouwers.

6.2 Het is lid niet toegestaan om enige aanduiding over merken, handelsnamen, auteursrechten of andere rechten van intellectuele of industriële eigendom te verwijderen of te wijzigen.

6.3 Het is lid niet toegestaan om de dienst of een gedeelte daarvan te kopiëren, te reproduceren of op andere wijze te verveelvoudigen, te vertalen, aan te passen, na te maken, te wijzigen of te reconstrueren.

6.4 Lid verkrijgt, voor zover noodzakelijk voor gebruikmaking van de Diensten, een niet-overdraagbaar en niet-exclusief gebruiksrecht met betrekking tot deze intellectuele eigendomsrechten.


Artikel 7 – Delen van informatie uit het membership

7.1 Het platform mag enkel door het lid dat aan Zachte bouwers heeft betaald en met wie Zachte bouwers een overeenkomst heeft gesloten, worden geraadpleegd met als doel informatie te vergaren en informatie te delen. Het is leden uitdrukkelijk verboden om informatie uit het platform openbaar te maken, te delen met derden of te kopiëren.


Artikel 8 – Verwijderen berichten

8.1 Zachte bouwers mag altijd berichten in het membership verwijderen als deze in strijd zijn met de visie en het doel van het membership (Zachte bouwers).Artikel 9 – Aansprakelijkheid

9.1 Zachte bouwers is niet aansprakelijk voor wat lid wel of niet doet aan de hand van de gegeven informatie.

9.2 Zachte bouwers is niet aansprakelijk voor directe of indirecte schade of gevolgschade als gevolg van de gegeven informatie.

9.3 Lid is zelf verantwoordelijk voor wat zij met de inhoud van de Zachte bouwers doet, de keuzes die zij maakt, hoe zij informatie toepast en wat zij wel of niet met adviezen doet.

9.4 Alle informatie in het membership is algemeen van aard en is nooit een persoonlijk advies. Zachte bouwers garandeert niet dat de informatie in het membership uitputtend en volledig is of dat het de enige juiste informatie is.

9.5 Zachte bouwers is niet aansprakelijk voor fouten in producten of diensten die je bij derden koopt, ongeacht of dit naar aanleiding van het membership is of niet.


Artikel 10 - Groepsregels

Het membership Zachte bouwers is een plek waar het veilig is te leren en te groeien. Waar je je geïnspireerd voelt en waar iedereen bereid is naast te halen ook te geven. Op basis daarvan hebben we deze regels vastgesteld. 


  1. Wees positief. Over anderen én over jezelf. Gebruik je woorden wijs.

  2. Vragen gaan niet rechtstreeks naar Sandii. Post ze in de Facebookgroep of stuur ze in via het formulier zodat ik ze kan meenemen voor een Q&A of hot seat. Een vraag insturen geeft geen recht hier antwoord uit het team van te krijgen.

  3. Klantenservicevragen kunnen naar een apart formulier, deze vragen proberen we binnen 48 uur op werkdagen te beantwoorden. Klantenservicevragen zijn niet toegestaan om in de Facebookgroep te stellen.

  4. Dit is een community. We verwachten dat je hier liefdevol meedoet, anderen positief bejegend en dat je ook geeft, niet alleen haalt. Dus geef voordat je haalt; beantwoord bijvoorbeeld eerst de vraag van iemand anders voordat je een vraag stelt.

  5. We verwachten dat je je opstelt als student. Als je het allemaal beter weet, is dit niet je plek.

  6. We behouden het recht je abonnement stop te zetten en te verwijderen uit het membership als dit volgens ons het beste voor het membership en de groep is.

  7. Deel geen externe linkjes in deze groep. 

  8. Zelfpromotie mag enkel in het voorsteldraadje. Mensen vragen je te dm’en of zelf dm’en naar mede-deelnemers of het team van Zachte bouwers is verboden.

  9. Deel je successen! Deel je intenties! Deel wat bij jou goed gewerkt heeft!Artikel 12 - Overige
12.1  Indien er een geschil ontstaat dat niet binnen een paar weken tussen partijen tot een goede oplossing gebracht kan worden, wordt het geschil voorgelegd aan de bevoegde rechter in Noord-Holland.Dank je wel alvast voor je bijdrage om hier het meest inspirerende membership ooit van te maken!

AV membership: Tekst
bottom of page